Bootstrap Example

ส่งบทคัดย่อเพื่อคัดเลือกนำเสนอ ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
× ส่งบทคัดย่อเพื่อคัดเลือกนำเสนอ ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ".doc",".docx" เท่านั้น
1.) การนำเสนอผลงาน ผู้นำเสนอผลงานสามารถนำเสนอผลงานได้ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ และ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563
2.) ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเข้าร่วมงานประชุมได้ทาง ออนไลน์ได้ ณ โรงพยาบาลที่ท่านสังกัด